logo
bejelentkezésregisztráció

Általános Szerződési Feltételek

Cogito Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Meghatározások

A jelen dokumentumban az alábbi szavak és kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:

Szolgáltató

Cogito Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Kálvária utca 63. D lház. II. emelet 5. ajtó; cégjegyzékszám: 18-09-113926)

Szolgáltatás

A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott online oktatási és képzési szolgáltatások, ideértve de nem kizárólagosan (i) oktatási segédanyagok megosztása (ii) az (i)-es pont szerinti szolgáltatásokhoz tartozó egyéb kiegészítő szolgáltatások.

Általános Szerződési Feltételek vagy Feltételek

Ezen általános szerződési feltételek, illetve annak az aktuális módosított változata.

Szolgáltatási Szerződés

A Szolgáltató által bizonyos szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés, amely a fenti címet viseli.

Megrendelő

Azon természetes, vagy jogi személy, aki vagy amely megállapodást kötött a Szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltatóval.

Felhasználó

Azon természetes személy, aki a Weboldalt regisztrációt követően használja.

Szellemi Tulajdonjogok

Bármely szabadalomra, védjegyre, szolgáltatási jegyre, szerzői jogokra, adatbázisból információk kivonására vonatkozó jogok, ipari mintákra vonatkozó jogok, know-how, bizalmas információkra vonatkozó, valamint bármiféle egyéb szellemi vagy iparvédelmi oltalom hatálya alá eső jogok, legyen akár bejegyzettek, akár nem, illetve függetlenül attól, hogy bejegyeztethetők-e vagy sem, valamint attól, hogy Magyarországon, vagy a világ bármely más részén állnak-e fenn, együttesen az azokkal kapcsolatos vagy azokhoz kapcsolódó bármely és minden jó hírnévvel.

2. Bevezetés

2.1

A Weboldalt a Cogito Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti.

székhely: 9700 Szombathely, Kálvária utca 63. D lház. II. emelet 5. ajtó

Kapcsolattartási e-mail cím: contact@cogito.study;

Adószám: 26603885208;

Tárhelyszolgáltató cég székhelye: Google Cloud Platform, Mountain View, California, United States, illetve Amazon Web Services, Inc. Seattle, WA 98108-1226

A Weboldal célja annak biztosítása, hogy a Megrendelő által feljogosított Felhasználók az Interneten keresztül igénybe vehessék a Szolgáltatást.

3. Hatály

3.1 A jelen szerződési feltételek hatálya csak a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

3.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed valamennyi olyan, a jelen ÁSZF hatályát kikötő Szolgáltatási Szerződésre, amelyet a Szolgáltató a Megrendelővel köt a Szolgáltatás tekintetében.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató a Szolgáltatást az erre szolgáló kezelőfelületen keresztül biztosítja. A kezelőfelülethez a Megrendelő (I) által feljogosított Felhasználó a teljes nevével és a bármikor megváltoztatható jelszóval, férhet hozzá.

5. A Felhasználó és Megrendelő főbb jogai és kötelezettségei

5.1 A Weboldal igénybevételével, valamint a Weboldalon nyújtott Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó és Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Megrendelő és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felelős a Weboldal működése során bekövetkezett olyan üzemzavarokért, amelyeket a hálózati rendszer vagy berendezés, különösen ide értve a Megrendelő vagy Felhasználó bármely műszaki berendezésének meghibásodása okoz.

5.3 A Szolgáltató minden olyan Felhasználó számára biztosítja a Weboldalhoz való hozzáférést, akit a Megrendelő arra feljogosít, valamint aki a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és rendelkezéseit betartja. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás használatát és a Weboldal használatát megtagadni minden olyan személlyel szemben, aki a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat vagy egyéb, a honlap használatával kapcsolatos jogszabályi előírást megszegi, továbbá Szolgáltató jogosult az előzőekben említett Megrendelőkkel szembeni kárigényét érvényesíteni.

5.4 A Megrendelő a regisztráció, valamint a díjfizetés ellenében igénybe vehető Szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéskötés során megadott adataiban történő változást 5 napon belül köteles bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató nem felel a megadott adatok pontatlanságából, vagy az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért.

5.5 A Megrendelő jogosult a Szolgáltatás használata céljából – az igénybe vett szolgáltatáscsomagnak megfelelően - az általa kijelölt személyek részére hozzáférést biztosítani, az ezen kijelölt Felhasználók teljes nevét a Szolgáltató felé közölni, mellyel a Felhasználók az e-mailes értesítés után jelszót igényelhetnek. Az ilyen személyek magatartásáért a Megrendelő felel. A Megrendelő köteles megismertetni az általa kijelölt személyekkel a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatára vonatkozó szabályokat.

5.6 A Megrendelő és Felhasználó köteles a Szolgáltatást a jogszabályok betartásával és harmadik személyek jogait és jogos érdekét nem sértő módon használni. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen tilalom megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az őt megillető egyéb jogkövetkezmények mellett a Szolgáltató jogosulttá válik a Szolgáltatási Szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

5.7 A Megrendelő köteles a Szolgáltatóval olyan mértékben együttműködni, amely általában elvárható annak érdekében, hogy a Szolgáltató a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja. Ilyen általában elvárható együttműködésnek minősül különösen:

A) a Szolgáltató részére bármely olyan további információ szolgáltatása, amelyre a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében jogosan igényt tart (a Bizalmas Információkra vonatkozó korlátozások figyelembe vételével);

B) annak biztosítása, hogy a Szolgáltató kérésére a kívánt időpontban a Megrendelő kijelölt képviselője megjelenjen vagy e személlyel a Szolgáltató munkájához kapcsolódó bármilyen ügyben egyeztetést tudjon folytatni.

5.8 A Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő Internet kapcsolattal, helyi hálózattal, munkaállomásokkal kell rendelkeznie.

5.9 Felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő Bejelentkezési Adataival, vagy – amennyiben a megrendelt szolgáltatás ezt lehetővé teszi - az általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt. A Felhasználónak késedelem nélkül értesítenie kell a Szolgáltatót a hozzáférésének jogosulatlan használatáról, vagy a biztonsági követelmények bárminemű megsértéséről vagy kockázatáról.

5.10 A jelszó kezelése a Felhasználó felelőssége. A jelszó módosításának hiányával összefüggésben felmerülő bármely egyébként Szolgáltatónak fel nem róható adatvesztésből, adat továbbításból eredő kárért Szolgáltató felelősségét kizárja.

5.11 A Felhasználó köteles gondoskodni a saját berendezéseinek vírus-, és kártékony programmentes működtetéséről, valamint illetéktelen behatolók elleni védelemről, egyúttal Felhasználó köteles berendezéseinek a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges minimális paramétereit a szolgáltatás igénybe vétele alatt mindvégig biztosítani. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a kártékony programok miatt bekövetkezett károkozásért, amely akár a Felhasználó – kliens oldali – berendezésein, akár a Felhasználó valamely adatbázisában következett be.

5.12 A Megrendelő és Felhasználó kijelenti és szavatol, hogy:

A) A Szolgáltatást csak jogszerű célokra veszi igénybe;

B) tudatosan nem használja a Szolgáltatást bármely obszcén, fenyegető, sértő, rágalmazó, becsületsértő, titoktartási kötelezettségbe ütköző, szellemi tulajdonjogot sértő vagy más módon jogsértő anyag tárolására vagy átvitelére;

C) tudatosan a Szolgáltatáson keresztül nem továbbít vagy okozza a továbbítását bármiféle olyan elektronikus anyagnak (beleértve a vírusokat is), amelyek károsan befolyásolhatják a Szolgáltató vagy bármely más személy számítógépes szolgáltatásait vagy ártalmasak lehetnek azokra;

D) gondoskodik róla, hogy minden olyan munkaállomáson, amelyet a Szolgáltatás elérésére használ, megfelelő és naprakész vírusvédelmi szoftvert alkalmaz, valamint hogy megfelelő és naprakész tűzfalvédelmet alkalmaz bármely ilyen számítógép és az internet között;

E) engedélyezi a Szolgáltató számára, hogy a Megrendelő nevét, illetve logóját korlátozás nélkül referenciaként feltüntesse;

F) a Szolgáltatás igénybevétele során keletkező adatokat csak az engedélyezett célokra és formában használja fel.

6. A Megrendelőkkel kapcsolatos előírások

6.1 Minden Megrendelő köteles a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezésein túl betartani Magyarország jogszabályait, továbbá az internetes felhasználással kapcsolatos etikai kódexek rendelkezéseit, az ebből eredő károkért a Megrendelő felelősséggel tartozik.

6.2 A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kizárólag a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli.

6.3 A Szolgáltató az adatokat az - Adatvédelmi Szabályzatban foglalt személyek, valamint a hatósági és bírósági megkeresések kivételével - harmadik személyek számára nem adja ki. A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

6.4 A Weboldalon nyújtott Szolgáltatások megrendeléséhez legalább az alábbi adatok megadása szükséges:

Jogi személy esetén:

 • Cég neve
 • Székhelye
 • Adószáma
 • Email címe
 • Telefonszáma
 • Képviseletében eljáró személy neve

6.5 A Weboldalon történő regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges:

Természetes személy esetén:

 • Teljes neve
 • E-mail címe
 • Oktatási intézménye
 • Hallgatott kar
 • Hallgatott szak
 • Évfolyam

6.6 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait ellenőrizni, illetve felülvizsgálni. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Megrendelő valóságnak nem megfelelő vagy nem valódi adataiért, illetőleg a téves vagy valótlan adatok rendelkezésre bocsátása miatt, vagy ezzel kapcsolatban keletkezett károkért.

7. Előfizetés és díjak

7.1 A díjfizetés ellenében igénybevehető Szolgáltatások nyújtásának fejében a Megrendelő köteles a Szolgáltatási Szerződésben rögzített díjakat megfizetni.

7.2 A Szolgáltatási Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatási Díj megfizetésére teljes egészében, egy összegben kerül sor, a Szolgáltató és a Megrendelő megállapodása szerint.

8. A Szolgáltatóra vonatkozó előírások

8.1 A Szolgáltatás különbözhet a Weblapon megjelenített és az adott Szolgáltatás várható kialakítását szemléltető illusztrációtól. A Szolgáltató nem felel a Weblapon megjelenő illusztráció és a tényleges Szolgáltatás képi megjelenítése közötti eltérésért, illetve az ebből eredő, vagy ehhez kapcsolódó bármilyen kárért.

8.2 A Megrendelő a Weblapon elérhető bármely szolgáltatás igénybevételével vállalja, hogy biztosítja a Szolgáltató kármentességét, gondoskodik a Szolgáltató kártalanításról és kártalanná tételéről valamennyi kár, költség, bírság és kiadás vonatkozásában ideértve az ésszerű jogi költségeket, amelyek a Megrendelő általi jogszerűtlen tartalom feltöltésével, felhasználásával, vagy bármely a megrendelés során végzett cselekménnyel kapcsolatban, vagy azokkal összefüggésben a Szolgáltatónál merül fel.

9. Terméktámogatás, hibajelentés, hibajavítás

9.1 A Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében éves szinten 95%-os rendelkezésre állást vállal. A rendelkezésre állási időbe nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartásból származó leállások, továbbá a nem a Szolgáltatótól függő körülményekből (ideértve, de nem kizárólagosan az Internet szolgáltatás egészét vagy egy részét érintő, külső működési zavarokból – pl. tartós áramszünet, vonalszakadás, tűz, egyéb baleset) fakadó szolgáltatás kiesések és az azok elhárításához szükséges munkálatok időtartama, amelyekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 A Szolgáltató jelen szerződés hatálya alatt folyamatos ún. support szolgáltatást és szolgáltatás-követést biztosít, valamint mindent ésszerűen elvárható cselekményt megtesz a Szolgáltatás hibamentes működésének biztosítása érdekében.

9.3 A Szolgáltató erre irányuló igény esetén a Szolgáltatási Szerződésben rögzített feltételekkel és díjazás ellenében biztosítja Megrendelő számára a Szolgáltatás használatának betanítását.

9.4 Amennyiben a Szolgáltatás alapjául szolgáló rendszer működésében kiesés vagy egyéb, a használatot akadályozó hiba lép fel, a Szolgáltató hibajavítási szolgáltatást biztosít a Megrendelő számára azok azonnali javításra vagy helyreállításra történő bejelentésére az alábbiak szerint. A Szolgáltatás hibáinak szintjét, minősítését és az azok tekintetében a Szolgáltató által vállalt válasz,- és hibaelhárítási határidőket a jelen ÁSZF 1. számú függeléke tartalmazza.

9.5 A Szolgáltató az alábbi időszakokban áll rendelkezésre a bejelentések fogadására:

A) munkaidőben (munkanapokon 08.00 – 17.30 között)

B) e-mail-ben bármely sürgősségi szintű hiba esetén, kivéve a Magas (Kritikust) sürgősségi szintű hibákat (ezek bejelentése MINDEN esetben meg kell, hogy történjen írásban);

9.6 A hibabejelentő elérhetőségei:

A) e-mail: support@cogito.study

9.7 A Szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés minimális tartalmi követelménye:

A) érintett Megrendelő vagy Felhasználó adatai, érintett Megrendelő(k) vagy Felhasználók,

B) hiba felmerülésének időpontja,

C) a hibaelhárítás során kapcsolattartásra szolgáló telefonszám,

D) az érintett felület megnevezése, valamint

E) a hiba részletes leírása.

9.8 A Megrendelő vagy Felhasználó munkaidőn túl e-mailben jelenthet be nem Magas (Kritikus) sürgősségi szintű hibaeseményt. A Szolgáltató a hiba bejelentését követő 48 órán belül megkezdi a hibaelhárítást.

9.9 A Szolgáltató felelőssége a Szolgáltatás meghibásodása esetén csak akkor áll fenn, ha Megrendelő vagy Felhasználó az adott hibát e-mailben a Szolgáltató tudomására hozta olyan részletességgel, hogy az a Szolgáltató számára egyértelműen érthető, beazonosítható és behatárolható legyen. A hiba bejelentésének időpontjának az az időpont tekintendő, amikor Megrendelő vagy Felhasználó a Szolgáltató számára egyértelműen érthető, beazonosítható és behatárolható módon bejelenti a hibát. A Megrendelő vagy Felhasználó késedelme nem írható a Szolgáltató terhére. Nem számít késedelemnek, ha a Szolgáltató érdekkörén kívül álló okok miatt késlekedik feladata teljesítésével.

9.10 A Megrendelő és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás rendeltetésszerűen működőnek számít, amennyiben a hiba nem korlátozza a Szolgáltatás lényeges elemeinek működését.

10. Felelősségkorlátozás

10.1 A Szolgáltató a Szolgáltatás használata alapján vagy azzal kapcsolatban bármilyen jogcímen fennálló felelősségének felső határa a Megrendelő által az adott szolgáltatás igénybevételéért fizetett szolgáltatási díj összege.

10.2 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az érdekkörén kívül bekövetkezett, vagy érdekkörén kívül a Szolgáltatás használatának korlátozását okozó hibákból eredő károkért sem. A Szolgáltató érdekkörébe esik a Szolgáltatás központi rendszere és a Weboldal. Ezen érdekkörök jelentik a Felek szerződésszerű teljesítéséért, vagy szerződésszegésért való felelősségének megállapításához szükséges elhatárolási pontokat. A Szolgáltatót nem terheli felelősség akkor sem, ha a Szolgáltatás teljes körűen a Megrendelő érdekkörébe tartozó egyes szolgáltatási elemek, így különösen a Szolgáltatás annak internetes elérhetősége működésképtelensége miatt nem nyújtható.

11. A Megrendelő által biztosított mentesítés

11.1 A Megrendelő köteles a Szolgáltatót felmenteni és a továbbiakban is folyamatosan mentesíteni minden veszteség, kiadás, felelősség és költség – ideértve a jogi vagy egyéb szakértők költségeit is – amelyek a Szolgáltatóra vonatkozóan vagy a Szolgáltató részéről felmerülnek az ÁSZF Megrendelő általi megszegéséből fakadóan vagy azzal kapcsolatosan. Amennyiben a Megrendelő által elkövetett jogsértés (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) következtében harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a jogsértések alapján fennálló felelősségért való helytállás kötelezettsége kizárólag a Megrendelőt terheli, illetve a Megrendelő vállalja, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Megrendelő bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben ér, beleértve, de arra nem korlátozva a Szolgáltatóval szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

11.2 A Szolgáltatási Szerződés megkötésben meghatározott szavatosságok korlátozásával a Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatási Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglalt, felelősség-kizárások, illetve korlátozások összhangban vannak a Szolgáltató Szolgáltatási Szerződés szerinti kötelezettségeinek természetével és a szakmai gyakorlattal, és a felelősség kizárásával, korlátozásával járó és Megrendelőnél jelentkező hátrányok maradéktalanul ellensúlyozásra kerültek a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díjak által.

12. Szellemi Tulajdonjog

12.1 A Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben előzetesen nem birtokolta a Szolgáltatásban felhasználandó anyagok szellemi tulajdonjogát, úgy a Szolgáltatás használata során nem szerzi meg a Szolgáltatásban levő, vagy ahhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat, és hogy a 11.3. pontban adott használati engedélyen túlmenően nincsen egyéb joga a Szellemi Tulajdonjogokra vonatkozóan.

12.2 A Szolgáltató által a Szolgáltatás révén és az ÁSZF időbeli hatálya alatt létrehozott vagy megszerzett bármely Szellemi Tulajdonjog a Szolgáltatót illeti jelenleg és a későbbiekben is.

12.3 A Szolgáltató a Megrendelő számára nem kizárólagos, korlátozott használati jogot (licencet) biztosít a Szolgáltatásokkal kapcsolatos Szellemi Tulajdonjogokra vonatkozóan, olyan mértékben, amely szükséges ahhoz, hogy a Megrendelő kizárólagosan a Szolgáltatási Szerződésben rögzített célokra, ésszerű mértékben használni tudja a Szolgáltatásokat.

12.4 A 11.3. pontban rögzített használati jog előfeltétele, hogy a Megrendelő hiánytalanul teljesítse a Szolgáltatási Díjfizetésre vonatkozó kötelezettségeit.

12.5 A Megrendelő kifejezetten kijelenti, hogy a Szolgáltató részére átadott Szellemi Tulajdonjog tárgyát képező mű, így különösen a Szolgáltatás használata során a Weboldalra feltöltött kérdések, tételek vonatkozásában, időbeli és területi korlátozás nélkül, minden ismert felhasználásra vonatkozó, kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltató részére. Erre tekintettel a Szolgáltató különösen jogot szerez arra, hogy ezen szerzői művet tetszőleges számban és alkalommal többszörözze, nyilvánosságra hozza.

12.6 A Megrendelő és Felhasználó kijelenti és Szavatolja, hogy a Szolgáltatás használata során a Weboldalra feltöltött kérdések, videók, vagy bármely egyéb szerzői jogi védelem alá eső tartalmak tekintetében harmadik személyeknek semmilyen joga nem áll fent. E tekintetben harmadik személyt a Szolgáltatóval szemben semmiféle jog nem illeti meg és ebből eredően a Szolgáltatóval szemben semmilyen jog nem érvényesíthető. Amennyiben a szerzői művön fennálló felhasználási jog megszerzését harmadik személy joga akadályozza, vagy korlátozza, úgy a Megrendelő a jelen ÁSZF 11. fejezete szerint köteles mentesíteni a Szolgáltatót.

13. Adatvédelem és üzleti titkok védelme

13.1 A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, a Szolgáltató által a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzatban feltüntetett ideig tárolja.

13.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás használata során generált adatok előre nem látható teljes, vagy részleges elvesztéséből, vagy sérüléséből eredő kárért amely, a Szolgáltató által nem befolyásolható esemény miatt következett be. A Szolgáltató rendszeres biztonsági mentéseket készít a visszaállíthatóság érdekében.

13.3 A Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése és a Megrendelői élmény javítása céljából a Szolgáltatás igénybevétele során a kliens oldalon keletkező log fájlokat és rendszerinformációkat felhasználja.

13.4 A Szolgáltatási Szerződés megkötésével a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéses kapcsolatuk során, továbbá annak megszűnését követően, időbeli korlát nélkül, tudomásukra jutott valamennyi tényt, információt, adatot, így ideértve különösen a Szolgáltatási Szerződés teljes szövegét üzleti titokként kezelnek, azt harmadik személyek tudomására nem hozzák.

13.5 A Felek kötelesek biztosítani, hogy a Felek, illetve a 4.9. pontban foglalt személyek az üzleti titkot a Megrendelővel vagy a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyuk alatt, továbbá a jogviszony bármely okból történő megszűnését követően is, időbeli korlát nélkül megtartják.

14. Felmondás

14.1 A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy felfüggeszteni a Megrendelőnek vagy Felhasználónak a Szolgáltatáshoz való hozzáférését abban az esetben, ha a Megrendelő vagy Felhasználó nem teljesíti a jelen Feltételek vagy a Szolgáltatási Szerződés alapján fennálló fizetési vagy egyéb kötelezettségeit vagy megszeg bármely egyéb, a Szolgáltatás használatára vonatkozó korlátozást, amely esetekben a Megrendelő által kifizetett díj nem kerül visszatérítésre.

15. Vis maior

15.1 A Szolgáltatási Szerződés teljesítése szempontjából vis maiornak minősül, tehát a Szolgáltató, nem tartozik felelősséggel olyan a Szolgáltató Szolgáltatónak fel nem róható, akaratától, cselekedeteitől, mulasztásától és eljárásától egyébként függetlenül bekövetkező elháríthatatlan esemény, illetve háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa vagy más elháríthatatlan helyzet, amely jelentős mértékben akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szolgáltatás teljesítését. Vis maiornak minősül az egyik félnek sem felróható, a távközlő hálózat olyan fizikai sérülése, melynek következtében a Szolgáltatás nyújtása átmenetileg vagy tartósan nem lehetséges.

15.2 A vis maior körülmények mentesítik a Szolgáltatót a Szolgáltatási Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése alól olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény a Szolgáltatót gátolja a szerződéses kötelezettségei teljesítésében és addig, amíg a szóban forgó esemény hatása fennáll.

15.3 A vis maior események esetén a Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt a vis maior esemény bekövetkezéséről, valamint megszűnéséről, valamint annak fennállása alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről.

16. Békéltető testület

16.1 A Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Megrendelő közötti jogvita esetén a Megrendelő panaszát a Szolgáltató részére postai vagy elektronikus levél után továbbíthatja, melyet a Szolgáltató kivizsgál és legkésőbb a panasz megérkezésétől számított 14 napon belül elektronikus levélben vagy postai úton írásban tájékoztatja a fogyasztót. A fogyasztó a válasz kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni Szolgáltatótól a fenti elérhetőségeken, amennyiben a Szolgáltató a panaszban írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés a fogyasztó erre vonatkozó kérésének Szolgáltató általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó békéltető testülethez is fordulhat.

16.2 A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:

Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Fax: +36 1 488 21 86

Telefon: +36 1 488 21 31

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1088 Budapest, József krt. 6. 

www.nfh.hu

17. Vegyes rendelkezések

Hatálybaléptető rendelkezés

17.1 A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja a Megrendelővel aláírt Szolgáltatási Szerződés napja. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató az új szerződési feltételeket közzéteszi a Weboldalon, és a Weboldalon látható helyen figyelmezteti a Megrendelőket a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti.

Szolgáltatási Szerződés

17.2 Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek között eltérés van, a Szolgáltatási Szerződés rendelkezései az irányadóak.

Részleges érvénytelenség

17.3 Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezését bármely illetékes bíróság érvénytelennek, jogellenesnek vagy kikényszeríthetetlennek minősíti, az ilyen rendelkezés a jelen Feltételektől leválasztásra kerül, és a megmaradó rendelkezések továbbra is hatályban és érvényesek maradnak olyan módon, mintha a Feltételek a jogellenes vagy kikényszeríthetetlen rendelkezések nélkül kerültek volna a Felek által elfogadásra.

Alkalmazandó jog

17.4 A jelen szerződéses feltételekre Magyarország joga vonatkozik, és a felek elfogadják, hogy a szerződés vonatkozásában a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Teljes megállapodás

17.5 A Feltételek és a Szolgáltatási Szerződés a felek között létrejött teljes megállapodást tartalmazzák, és – ellenkező rendelkezés hiányában – hatályon kívül helyeznek valamennyi korábbi rendelkezést és megegyezést (ha volt ilyen) a felek között (amelyek akként tekintendők, mintha kölcsönös megegyezéssel kerültek volna megszüntetésre), beleértve minden olyan nyilatkozatot, amelyet a felek szóban vagy más módon tettek egymás felé a Kezdőnapot megelőzően.

Értesítések

17.6 Bármely értesítésre kizárólag írásban kerülhet sor. A felek értesítési címei a székhelyük címe vagy más olyan cím, amelyet erre a célra a másik félnek adott értesítés útján megjelölnek. Az értesítések e-mail vagy fax útján történő megküldését a felek ezennel kifejezetten kizárják.

Budapest, 2019. december 12.