logo
bejelentkezésregisztráció

Adatkezelési Szabályzat

Cogito Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság

Utolsó módosítás: 2019. december 12.

A jelen Adatkezelési Szabályzat vonatkozik az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is, amelyeket a weboldalunk használatával vagy az Ön felhasználási szokásaival kapcsolatban (cookie-k alkalmazásával) Önre vonatkozóan gyűjtünk, amikor a szolgáltatásainkat igénybe veszi.

1. Kik Vagyunk?

Cogito Technologies Kft. ("Cogito", illetve a "mi" névmás és annak ragozott formái) (székhely: 9700 Szombathely, Kálvária utca 63. D. lház II. emelet 5. ajtó), aki adatkezelőként tevékenykedik. Ennek megfelelően a Cogito dönti el azt, hogy a személyes adatok kezelése hogyan és milyen célokból történik.

Kapcsolattartás: support@cogito.study

2. Az Ön személyes adatai

Mit jelentenek?

A személyes adatok élő személyhez tartoznak, akit az adatokból egyértelműen azonosítani lehet. Idetartozik különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, hitel- vagy bankkártya száma. Az azonosítás elvégezhető önmagából az információból vagy egyébként az adatkezelő birtokában lévő vagy várhatóan a birtokába kerülő bármely más információval összekapcsolva.

3. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

A weboldalunkon, valamint e-mailben gyűjtjük az Ön személyes adatait.

4. Miért gyűjtjük a személyes adatokat?

 • Adatkezelési célok

4.1. A következő célokra gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait:

a) Az Cogito használata érdekében a regisztrált felhasználóinkról a következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: teljes név, e-mail cím, oktatási intézmény, hallgatott kar, évfolyam.

b) Kiemelten felhívjuk a figyelmét, hogy a Cogito rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy az oldal használata és a tesztelés során a 6. pontban foglaltakban ismertetett profilalkotást végez. Ennek érdekében az alábbi adatokat gyűjthetjük:

 • A Szolgáltatás felhasználása során keletkezett adatok részletei
 • A Szolgáltatásba történő belépés ideje és helyszíne
 • A Szolgáltatás használata közben megtekintett tartalmak és azok megtekintésének az ideje
 • A Weboldalon végzett billentyű és egér interakció
 • A regisztráció során megadott kötelező adatok: Teljes neve, E-mail címe, Tanulmányok helyszíne és végzés ideje, Weboldalunk Ön által való igénybe vételének részletei, A velünk és munkatársainkkal folytatott érintkezéseinek részletei

4.2. Az Önnel folytatott kommunikációra (például a szolgáltatásban tapasztalható fennakadás esetén). A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség.

4.3. Tesztelésekre vonatkozó figyelmeztetések küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név, e-mail.

4.4. Önnek szóló hírlevelek küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség. Az Ön igényeire szabott ajánlatok küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség, illetve a Cogito oldalon végzett felhasználási adatok.

4.5. Ügyfél-elégedettségi felmérések lefolytatása érdekében Önnel folytatott kommunikációra – ez a minőségjavítást, a szolgáltatásfejlesztést, a weboldal teljesítményének fejlesztését, a hirdetési kampányok sikerességének mérését és a szolgáltatások személyre szabását szolgálja. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség, illetve az Cogito oldalon végzett felhasználási adatok.

5. Adatkezelés jogalapja

A jelen Adatkezelési Szabályzat 4. bekezdésének 4.1./A, 4.2 - 4.4. pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az "információszabadságról szóló törvény") 5. § (1) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történnek, 2018. május 25-étől kezdődően azonban ehhez társul az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja is (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete) ("GDPR"), vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A jelen Adatkezelési Szabályzat 4. bekezdésének 4.1./B, 4.5., pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) a) pontja, illetve 5. § (2) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történnek, 2018. május 25-étől kezdődően azonban ehhez társul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), illetve 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja is, vagyis az ilyen adatkezelési tevékenységek az Ön hozzájárulása alapján fognak történni.

Milyen következményei vannak, ha a személyes adatok átadását megtagadom/elmulasztom?

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ön regisztrált felhasználónk, úgy az 4.1. pontban felsorolt személyes adatokra az általános szerződési feltételek teljesítéséhez és a szolgáltatások nyújtásához szükségünk van. Ha nem bocsátja rendelkezésünkre a kért személyes adatokat, akkor egyáltalán nem vagy csak részben fogjuk tudni biztosítani a kért szolgáltatásokat.

6. Mennyi ideig őrizzük az Ön személyes adatait?

A jelen Adatkezelési Szabályzat meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük az Ön személyes adatait. Nem őrizzük a személyes adatokat az indokoltan szükségesnél hosszabb ideig: a közöttünk megkötött szerződés teljesítésétől (vagyis a Cogito fiók törlésétől) számított hat évig annak érdekében, hogy megfeleljünk az adatmegőrzésre vonatkozó jogszabályoknak. Az Önről gyűjtött internetes keresési adatokat 1826 napig őrizzük meg. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerint számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő nyolc év. Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt. Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

7. A személyes adatok további kezelése

Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzatban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, mielőtt az új adatkezelésre sor kerül, küldünk Önnek egy értesítést, amelyben ismertetjük mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt hozzájárulást is kérünk Öntől.

8. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra,

 • hogy kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
 • kérje a személyes adatainak helyesbítését,
 • kérje a személyes adatainak törlését,
 • kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
 • kérje az adathordozhatóságot,
 • tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az
 • automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),
 • visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

8.1. Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.

8.2. Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhetünk Öntől, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthatunk fel, ha további másolatokat kér.

8.3. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog”)

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törülni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben nem tudunk további szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelöljük az érintett adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhetünk.

8.6. A tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon nálunk személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes adatait.

Ezenkívül, ha az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ezenkívül bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk Önt, hogy a Cogito nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

8.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

8.8. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az Ön személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva vagy az Cogito fiókjának beállításait megváltoztatva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha Ön visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan nekünk adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudjuk biztosítani a kért szolgáltatásokat.

8.9. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, jogorvoslati lehetősége

Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Ön jogorvoslattal élhet az illetékes bíróság, így különösen a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1125, Magyarország, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

9. Hogyan védjük személyes adatait?

A Cogito eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

 • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
 • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
 • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
 • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben. Ennek megfelelően a Cogito egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják. Különleges figyelmet fordítunk a személyes adatok biztonságos továbbítására. Az ilyen jellegű adatok az Ön számítógépéről a Cogito foglalásokat kezelő szerverére kódolt csatornákon keresztül, a legfejlettebb Secure Socket Layer (SSL) technológia segítségével jutnak el.

10. Az Ön személyes adatainak megosztása

Tevékenysége során a Cogito igénybe veheti különböző adatkezelők és külső szolgáltatók szolgáltatásait, hogy a Cogito nevében és az ő utasításai szerint konkrét célokból kezeljék és feldolgozzák az Ön személyes adatait. Az adatkezelők a személyes adatokat legfeljebb annyi ideig kezelhetik, amíg a velük kötött adatkezelési szerződés érvényes és hatályos, vagy amíg az adatmegőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében az Ön adatait meg kell őrizniük.

10.1. Az Ön személyes adatait a következő csoportokba tartozó külső felek (címzettek) tudomására hozhatjuk az alábbiakban ismertetett célokból:

 • a megbízásunkból az ügyfelek körében felméréseket végző külső felek;
 • külső felek, úgymint ügyvédi irodák, bíróságok, egyéb testületek vagy szolgáltatók az
 • IT szolgáltatók;
 • kormányzati hatóságok és bűnüldöző szervek (például a rendőrség és felügyeleti hatóságok), ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

10.2. Adatkezelők

Az Cogito bizonyos külső feleket alkalmaz, akik közreműködnek a tőlünk vásárolt szolgáltatások teljesítésében. Ezek a külső felek a következő szolgáltatásokat nyújtják:

 • IT-támogatási szolgáltatások nyújtása és szolgáltatása.

Továbbíthatjuk az Ön személyes adatait kormányzati hatóságokhoz vagy bűnüldöző szervekhez, például a rendőrséghez és a felügyeleti hatóságokhoz, ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján vagy a jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

11. Az Ön személyes adatainak továbbítása harmadik országokba

Szükség lehet arra, hogy az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli területre továbbítsuk annak érdekében, hogy az igényelt szolgáltatást nyújtani tudjuk Önnek, valamint szolgáltatóink olyan országokból is, amelyek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Európai Gazdasági Térség. Emiatt, ha szükséges, a Cogito megtesz az Ön személyes adatainak címzettjei tekintetében minden olyan intézkedést, amely a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott megfelelő szintű adatvédelem biztosításához szükséges, különösen az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek vagy az Európai Bizottság határozatának alkalmazásával, amely kimondja, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosít az az ország, ahol a továbbított adatok címzettje tartózkodik. Ha a külföldre továbbított adatok vonatkozásában nem biztosítható a személyes adatok megfelelő szintű védelme, akkor az ilyen külföldre történő adattovábbításhoz az Ön külön hozzájárulását kérjük. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adattovábbításnak ilyenkor bizonyos kockázatai lehetnek. Ilyen különösen az, hogy az adatok címzettjének országában jogosulatlan harmadik felek indokolatlanul hozzáférhetnek az említett adatokhoz, és lehet, hogy nem tudja gyakorolni az Önt érintettként megillető jogokat és/vagy azt a jogát, hogy tiltakozzon olyan cselekedetek ellen, amelyek sértik az Ön személyes adatait és személyiségi jogait. Az úti célja alapján a weboldalon az induló állomások és úti célok között megtalálhatja, hogy mely harmadik országokba továbbíthatjuk az Ön személyes adatait, vagy honnan férhetnek azokhoz hozzá.

12. Cookie-k

A Cogito minden látogatás alatt automatikusan gyűjt bizonyos technikai adatokat (részletes felsorolás alább), amelyek a felhasználóval közvetlenül nem hozhatók kapcsolatba. Ezek a technikai adatok némely esetben azonban személyes adatnak minősülhetnek. Ezeket a technikai adatokat a Cogito olyan mértékben használja fel, amilyen mértékben azok a weboldalának működése, továbbá a támadásokkal és visszaélésekkel szembeni védelme érdekében szükségesek. Ezen túlmenően a Cogito a technikai adatokat pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra használja. A technikai adatokat a Cogito a valós személyes adatoktól minden esetben elkülönítetten kezeli. Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait a fent leírtak szerint használati profilok alkotására használjuk fel. A személyre nem visszavezethető adatokat (a teljesség igénye nélkül ilyenek például a névtelen demográfiai adatok és az online viselkedési adatok) kiadhatjuk szerződött partnereinknek (pl. külső szolgáltató cégeknek) piackutatás céljából. "A személyre nem visszavezethető adat" ilyen értelemben azt jelenti, hogy úgy módosítjuk az Ön személyes adatait, hogy az Ön személyét érintő információkat nem lehet Önhöz kötni, vagy az összekötéshez aránytalanul sok időre, szakértelemre és erőfeszítésre lenne szükség. A foglalás során az Ön által használt böngésző és számítástechnikai eszköz által a weboldalunknak küldött adatokat tároljuk. Ilyen adatokat kizárólag összesített, személyre nem visszavezethető formában adunk át külső feleknek.

13. Az Ön személyes adatainak marketing célokra történő felhasználása

Hírleveleket küldünk aktuális akciókról és különleges ajánlatokról, ha a szolgáltatásokra feliratkozva ilyen tájékoztatást kért tőlünk, vagy megadta nekünk az adatait. Elektronikus úton csak akkor keressük meg Önt marketing célokból, ha a megfelelő jelölőnégyzetet bejelölve egyértelműen jelezte a hozzájárulását az adatbeviteli űrlapon, amelyen az elérhetőségét megadta.

14. Az Adatkezelési Szabályzat változásai

Ha a jelen Adatkezelési Szabályzatot megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a https://cogito.study weboldalon.

15. Külső weboldalak

Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében az cogito.study weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői más cégek és szervezetek, amelyek a miénktől eltérő biztonsági és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. A Cogito nincs befolyással az ilyen weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra, és azokért nem vállal felelősséget.

16. Felelősségkorlátozás

A Cogito nem vállal felelősséget azért, ahogyan engedélyezett esetben külső felek a saját céljaikra felhasználják az Ön személyes adatait. Ilyen esetben a külső fél tekintendő adatkezelőnek is, ezért további információkért olvassa el az ő adatvédelmi szabályzatukat. Ez az Adatkezelési Szabályzat 2019. december 12. napjától hatályos.